داکتر محمد همایون قیومی

شورای عالی اقتصادی به تأسی از مادۀ 13 قانون اساسی برای طرح و تطبیق پالیسی ها و اصلاحات اقتصادی و انکشافی به هماهنگی سکتور خصوصی و همچنان رسیدگی به مشکلات و فراهم ساختن بستر مناسب برای سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در سال 1394 ﮬ ش ایجاد گردیده که معمولاً تحت ریاست رئیس جمهور دایر می گردد و وزراء و رؤسای سکتورهای مالی و اقتصادی و نمایندگان سکتور خصوصی در آن اشتراک می‌ورزند. البته به منظور جلوگیری از سکتگی در تصمیم گیری بر وقت، صلاحیت ریاست شورای عالی اقتصادی عجالتاً به دوکتور محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد رئیس جمهور تفویض گردید. 


جلسات شورای عالی اقتصادی نتایج مطلوب را در قبال رسیدگی به مشکلات صنعتکاران و تجار افغان گردیده است و همواره به مشکلات سرمایه گذاران داخلی و خارجی رسیدگی صورت می‌گیرد. هم اکنون افغانستان در بخش پوشاک در پاپوش؛ در بخش ساختمانی در پیپ های ساختمانی؛ در بخش خوراکه باب در نوشیدنی باب و در صنعت چاپ و تولید کارتن های کاغذی به خودکفائی رسیده و در بخش های همچو صنعت مرغداری، تولید سیخ گول و موبل و فرنیچر به خودکفائی نزدیک گردیده است.