معرفی شورای عالی اقتصادی

با وجود پیشرفت ها و دست‌آوردها در ۱۴ سال گذشته، افغانستان با چالش های بزرگ در عرصه رشد اقتصادی، کاهش فقر، فرصتهای کار مستمر برای جمعیت جوان کشور و فراهم‌آوری بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری و رشد سکتور خصوصی مواجه است. تحقق دیدگاه افغانستانِ خودکفا در پی خروج نیروهای خارجی، کاهش در سطح کمک های نهادها و کشورهای کمک کننده و وضیعت امنیتی نا مناسب نیاز به دید کلی و ایجاد همآهنگی بهتر میان ادارات ذیربط برای طرح و تطبیق پالیسی ها و برنامه های ملی اقتصادی و انکشافی دارد. با درک این حقیقت طرح شوراهای انکشافی به شمول شورای عالی اقتصادی در جلسة مؤرخ ۱۱ سنبله ۱۳۹۴ کابینه مورد تصویب قرار گرفت و شورای عالی اقتصادی رسماً طی فرمان شماره(20) مؤرخ ۲۶ حمل ۱۳۹۵ رئیس جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردید.
هدف از ایجاد شورای عالی اقتصادی هماهنگی و تصمیم گیری در طرح و تطبیق پالیسی ها و برنامه های اصلاحات اقتصادی و انکشافی، اتخاذ تصامیم و اقدامات اصلاحی جهت رفاه و انکشاف اقتصادی، ترتیب بودجه ملی به اساس برنامه های اصلاحی و اولویت های حکومت، همکاری با سکتور خصوصی، جلب سرمایه گذاری در سکتورهای مختلف و تنظیم فعالیت های سرمایه گذاران داخلی و خارجی می باشد. 

ترکیب شورای عالی اقتصادی:
شورای عالی اقتصادی متشکل از بیست و یک عضو بوده که در رأس آن رئیس جمهوری و اعضای آن شامل رئیس اجرائیه، معاون دوم ریاست جمهوری، معاون اول ریاست اجرائیه، وزرای سکتوری، رؤسای ادارات مستقل، مشاورین ریاست جمهوری، و سه تن به نمایندگی از سکتور خصوصی می‌باشند. 
 وظایف عمده شورای عالی اقتصادی:
  1. تعیین خطوط اساسی و پالیسی های مالی و اقتصادی و اولویتهای انکشافی کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت جهت رهنمائی در ساختار بودجه ملی
  2. ارزیابی و اتخاذ تصمیم در مورد طرح ها و اصلاحات اقتصادی در سطح کشور
  3. همآهنگی پالیسی ها و برنامه ها در سکتور انکشافی و اقتصادی
  4. راهنمائی جهت ایجاد فضای مناسب برای تشویق و رشد سرمایه گذاری
  5. ارائه هدایات لازم در مورد پیگیری و همآهنگی برنامه های ملی دارای اولویت، برنامه های همکاری های اقتصادی منطقوی و نشست های اقتصادی ملی و بین المللی
جلسات و ساختار اجرائیوی شورای عالی اقتصادی:
شورای عالی اقتصادی به طور ماهوار تدویر جلسه نموده و در صورت ضرورت جلسات فوق العاده طبق هدایت رئیس جمهوری دایر می نماید.
به منظور هماهنگی و آمادگی لازم برای تدویر جلسات شورای عالی اقتصادی و نیز پیگیری از تطبیق تصامیم شورا و تنظیم امور تخنیکی، وزارت مالیه وظایف دارالأنشاء (سکرتریت) شورای عالی اقتصادی را به پیش می برد.
 
درباره دارالانشاء:
 دارالأنشاء شورای عالی اقتصادی که در مقر وزارت مالیه موقیعت دارد به منظور هماهنگی و آمادگی لازم برای تدویر جلسات شورای عالی اقتصادی و نیز پیگیری از تطبیق تصامیم شورا و تنظیم امور تخنیکی ایجاد گردیده است.
دارالأنشاء شورای عالی اقتصادی طرح های پیشنهادی ادارات را بعد از مطالعه و تحلیل شامل آجندا ساخته و مصوبات شورا را به تمام ادارت ذیربط جهت اجراآت بعدی و ارائه گزارش ارسال مینماید. مصوبات جلسات شورا توسط دارالأنشاء تعقیب گردیده واز اجراآت ادارات ذیربط در قبال تصامیم اتخاذ شده به شورای عالی اقتصادی گزارش ارائه مینماید.با وجود پیشرفت ها و دست‌آوردها در ۱۴ سال گذشته، افغانستان با چالش های بزرگ در عرصه رشد اقتصادی، کاهش فقر، فرصتهای کار مستمر برای جمعیت جوان کشور و فراهم‌آوری بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری و رشد سکتور خصوصی مواجه است. تحقق دیدگاه افغانستانِ خودکفا در پی خروج نیروهای خارجی، کاهش در سطح کمک های نهادها و کشورهای کمک کننده و وضیعت امنیتی نا مناسب نیاز به دید کلی و ایجاد همآهنگی بهتر میان ادارات ذیربط برای طرح و تطبیق پالیسی ها و برنامه های ملی اقتصادی و انکشافی دارد. با درک این حقیقت طرح شوراهای انکشافی به شمول شورای عالی اقتصادی در جلسة مؤرخ ۱۱ سنبله ۱۳۹۴ کابینه مورد تصویب قرار گرفت و شورای عالی اقتصادی رسماً طی فرمان شماره(20) مؤرخ ۲۶ حمل ۱۳۹۵ رئیس جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردید.
هدف از ایجاد شورای عالی اقتصادی هماهنگی و تصمیم گیری در طرح و تطبیق پالیسی ها و برنامه های اصلاحات اقتصادی و انکشافی، اتخاذ تصامیم و اقدامات اصلاحی جهت رفاه و انکشاف اقتصادی، ترتیب بودجه ملی به اساس برنامه های اصلاحی و اولویت های حکومت، همکاری با سکتور خصوصی، جلب سرمایه گذاری در سکتورهای مختلف و تنظیم فعالیت های سرمایه گذاران داخلی و خارجی می باشد.