طرزالعمل تدویر جلسات شورای عالی اقتصادی

ماده اول:


مبنی


بتأسی از احکام فرمان شمارۀ ۲۰ مؤرخ ۱۳۹۵/۱/۲۶ رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان مبنی بر تشکیل شورای عالی اقتصادی و تنظیم و تدویر بهتر جلسات شورای عالی اقتصادی، این طرزالعمل ترتیب و وضع میگردد.


ماده دوم:


دارالانشاء شورای عالی اقتصادی


به منظور همآهنگی و آمادگی لازم برای تدویر جلسات شورای عالی اقتصادی و نیز پیگیری از تطبیق تصامیم شورای عالی اقتصادی و تنظیم امور تخنیکی، وزارت مالیه وظایف سکرتریت شورا را که منبعد بنام دارالانشاء شورای عالی اقتصادی (دارالانشاء) یاد میگردد، را به پیش می برد.


ماده سوم: 


وظایف دارالانشاء


ترتیب اجنداء شورای عالی اقتصادی


پیشکش طرح های جدید و ریفورم های اقتصادی، انکشافی و تنظیم فعالیت های سرمایه گذاران


بررسی طرح ها، پیشنهادات و سایر موضوعات که به شورای عالی اقتصادی رجعت داده میشود


ارائه خدمات مشوره دهی و تخنیکی به ادارات دولتی و سکتور خصوصی به ارتباط موضوعات مورد بحث در شورای عالی اقتصادی


تعقیب و گزارش دهی مصوبات شورای عالی اقتصادی


انجام سایر وظایف طبق هدایت رئیس شورای عالی اقتصادی


ماده چهارم: 


آجندای شورای عالی اقتصادی


پیشنهادات و موضوعاتی که از جانب ادارات دولتی و سکتور خصوصی جهت بحث درشورا به دارالانشاء ارسال میگردد بعد از مطالعه تخنیکی وکارشناسی و بعد از تائیدی رئیس شورا در آجندا شامل میگردد. طرح ها و موضوعاتی که به شورای عالی اقتصادی فرستاده میشود باید به صورت اساسی و پخته ترتیب شده و حاوی موضوعات ذیل باشد:


 طابقت با برنامه ها و اولویت های اقتصادی و انکشافی کشور


تحلیل مالی، بودجوی، اقتصادی و تخنیکی


خلص موضوع و پیشنهادات مشخص مرجع مربوط از شورای عالی اقتصادی. دارالانشاء یک نمونه مشخص را ترتیب و با ادارات مربوطه شریک می نماید


موضوعات عاجل میتواند بعد از هدایت رئیس شورای عالی اقتصادی شامل اجنداء گردد.


ادارات ارسال کننده مکلف اند تا طرح های خویش را حد اقل پانزده روز کاری قبل از جلسه به دارالانشاء شورای عالی اقتصادی ارسال نمایند.


دارالانشاء آجندا و اسناد مربوطه را یک هفته قبل از تدویر جلسه کتباً (ایمیل) به اعضای شورای عالی اقتصادی ارسال مینماید.


ماده پنجم:


کمیته های تخنیکی شورا


طرح های که در جلسات شورای عالی اقتصادی پیشکش میگردد، توسط یک کمیته مشترک که از جانب دارالانشاء ایجاد میشود، کارشناسی میگردد.


برعلاوه کمیته فوق، موضوعات مطروحه توسط کمیته های کاری که از جانب شورای عالی اقتصادی تعیین میگردد، نیز بررسی، تحلیل و از نتایج آن به شورا گزارش ارائه میگردد. 


ماده ششم: 


جلسات شورای عالی اقتصادی


 جلسات شورای عالی اقتصادی با اشتراک حداقل دو ثلث اعضای آن  دایر میگردد، شورای عالی اقتصادی به طور ماهوار تدویر جلسه نموده و در صورت ضرورت جلسات فوق العاده طبق هدایت رئیس جمهور دایر می گردد. 


ماده هفتم:


حضور اعضاء  در جلسات شورا


حضور اعضاء در جلسات حتمی بوده مگر اینکه در زمینه عذر مؤجه موجود باشد.


اعضای شورا مکلف اند در وقت و زمان معین و قبل از آغاز جلسه در محل تدویر جلسه شورای عالی اقتصادی حاضر باشند.


ماده هشتم:


حضور سایر مسؤلین در جلسات شورای عالی اقتصادی


 مسؤلین که شامل اعضای شورای عالی اقتصادی و یا دارالانشاء نمی باشند ولی بنابر تخصص و وضاحت پیرامون موضوع مندرج آجندا ایجاب حضور در جلسه را نمایند، عندالضرورت از طریق دارالانشاء به پیشنهاد ادارۀ مربوط در جلسه جهت اظهار نظر تخصصی دعوت میگردند.


ماده نهم:


ارائه موضوعات بشکل پرزنتیشن


بمنظور وضاحت وفهم بیشتر در مورد پیشنهادات وطرح های ارائه شده به شورای عالی اقتصادی، مسؤلین میتوانند آنرا بشکل پرزنتیشن ارائه نمایند.


محتوای پرزنتیشن باید در برگیرنده خلص مطلب، ارقام، راه حل ها، و پیشنهادات مشخص جهت کسب هدایت متوقعه از شورای عالی اقتصادی باشد.


یک کاپی(چاپی و الکرونیکی) پرزنتیشن باید پانزده روز کاری قبل از تدویر جلسه شورا به دارالانشاء رسماً ارسال گردد. 


ماده دهم:


صورت جلسات شورای عالی اقتصادی


صورت جلسات شورای عالی اقتصادی توسط دارالانشاء ترتیب و جهت تطبیق تصامیم اتخاذ شده به همه اعضای شورا و نهاد های مربوط بعد از امضاء و مهر دارالانشاء ابلاغ میگردد.


ماده یازدهم:


پیگیری از تطبیق تصامیم شورای عالی اقتصادی


دارالانشاء از چگونگی تحقق فیصله های شورای عالی اقتصادی پیوسته پیگیری نموده از نتیجه به جلسات شورا بطور مسلسل گزارش میدهد. دارالانشاء جدول گزارش پیشرفت اجراآت نهاد های مربوطه را در رابطه به تصامیم هر جلسه ترتیب نموده و به وزارتها و ادارات مسؤول جهت اجراآت ارسال میدارد.


ادارۀ مسؤول مکلف است گزارش چگونکی اجراآت خویش را غرض گزارش دهی به شورای عالی اقتصادی، طبق جدول گزارش به دارالانشاء ارسال نماید.


ماده دوازدهم:


آرشیف اسناد شورای عالی اقتصادی


 بعد از تدویر جلسۀ شورای عالی اقتصادی، صورت جلسات و جدول گزارش از پیشرفت اجراآت به اعضای شورا و ادارات ذیربط ارسال وآرشیف میگردد.


دارالانشاء شورای عالی اقتصادی مکلف به حفظ و نگهداشت اسناد شورا بشکل چاپی و الکترونیکی می باشد.


ماده سیزدهم:


انفاذ


این طرزالعمل بعد از تائید شورای عالی اقتصادی نافذ میگردد.