دارالانشأ شورای عالی اقتصادی

دارالانشای شورای عالی اقتصادی:
سکرتریت شورای عالی اقتصادی به عهدۀ دارالانشای آن بوده که تحت سقف تشکیلاتی وزارت مالیه فعالیت می‌نماید،  دارالانشاء دارای کارشناسان بخش های مختلف بوده که تحت ریاست رئیس انسجام امور شورای عالی اقتصادی ایفای وظیفه نموده، برای جلسات شورا آمادگی اتخاذ می‌نماید و جهت تهیۀ اجندا و پیگیری از تحقق مصوبات، همواره با ادارات مختلف دولتی و سکتور خصوصی هماهنگی می‌نماید.
 
وظایف عمده دارالانشأ شورای عالی اقتصادی: 
دارالانشای شورای عالی اقتصادی در مجموع، چهار وظیفۀ عمدۀ ذیل را انجام می‌دهد:
1. مسؤولیت تنظیم جلسات و آمادگی برای ترتیب اجندای جلسات: یعنی موضوعات مندرج اجندای جلسه را با هماهنگی اعضای شورای مربوطه جمع آوری نموده و چگونگی وقت، زمان و مکان جلسه را با اعضاء شریک و برای تدویر جلسات آماده‌گی‌های لازم را اتخاذ می‌نمایند.
2. تحلیل موضوعات مندرج اجندا: بعد از جمع آوری موضوعات مندرج اجندا، آن را مورد تحلیل و دقت قرار می‌دهند و در صورت نواقص در همچو موضوعات، آن را تصحیح یا جهت تصحیح به ادارات مربوطه دوباره ارسال می‌نمایند، سکرتریت باید موضوعات اجندا را با قوانین نافذه نیز تطابق دهد تا مصوبه‌ای که بعد از تدویر جلسۀ کابینه یا سایر شوراهای عالی، صادر می‌گردد با قانون در تناقص صورت نگیرد. علاوتاً در صورت درج یک موضوع برای بار دوم یا سوم در اجندا، سکرتریت وظیفه دارد تا تصاویب قبلی را در رابطه به این موضوع نیز جمع آوری و در اختیار اعضای جلسه قرار دهد. 
3. ترتیب مصوبه: مسؤولین سکرتریت شوراء در جلسه اشتراک نموده، مینوت آن را با خود اخذ و بعداً مصوبه را ترتیب می‌نمایند
4. پیگیری از تحقق مصوبات: بعد از ابلاغ مصوبه به ادارات مربوطه، سکرتریت همواره به پیگیری تحقق مصوبات می‌پردازد و بعد از جمع‌آوری گزارشات، آن را تحلیل، تصحیح و توحید نموده، گزارش توحیدی آن را در مجلس شوراء ارائه می‌نماید. 
به منظور هماهنگی بهتر با سایر ادارات دولتی و سکتور خصوصی، دارالانشاء برای ادارات فوکل پاینت ها را توظیف نموده اند که به صورت دوامدار به ادارات مربوطه تماس حاصل می نماید. همچنان ادارات دولتی (بالخصوص وزارت‌ها و ادارات سکتوری) و سکتور خصوصی نیز برای هماهنگی بهتر با دارالانشای شورای عالی اقتصادی، یک نفر کارمند باصلاحیت خویش را منحیث فوکل پاینت به دارالانشای شورای عالی اقتصادی معرفی نموده که این روند، در تنظیم بهتر جلسات و پیگیری مؤثر از تطبیق مصوبات، به حصول نتایج مطلوب انجامیده است.