پاسخ به سوالات مربوط به شورای عالی اقتصادی


از طریق ایمیل، تیلفون، مکتوب رسمی و یا حضوری به دفتر دارالانشاء شورای عالی اقتصادی.

ادارات ارسال کننده مکلف اند تا طرح های خویش را حد اقل پانزده روز کاری قبل از جلسه به دارالانشاء شورای عالی اقتصادی ارسال نمایند. البته نظر به حجم طرح های ارسالی، سکرتریت تمام پیشنهادات را اولویت بندی نموده و طبق اولویت به مدت زمان معین به مراجع ارسال کننده جواب ارائه میدهد. همچنان پیشنهادات و موضوعاتی که از جانب ادارات دولتی و سکتور خصوصی جهت بحث در شورا به دارالانشاء ارسال میگردد بعد از مطالعه تخنیکی و کارشناسی و بعد از تاییدی رئیس شورا در اجندا شامل میگردد. دارالانشاء میتواند معلومات اضافی را مطالبه نماید یا پیشنهاداتی را جهت بازبینی طرح ارایه نماید.

تمام پیشنهادات و طرح ها باید ذریعه مکتوب رسمی به دفتر دارالانشاء شورای عالی اقتصادی فرستاده شود. همچنان این طرح ها را در مراحل اول میتوانید به دارالانشاء ایمیل نمایید.

دارالانشاء شورای عالی اقتصادی، ریاست عمومی پالیسی مالی و اقتصاد بزرگ،
تعمیر اداری، وزرات مالیه
پشتونستان وات، کابل، افغانستان
ایمیل: hec@mof.gov.af
شماره های تماس:0202924275

جهت تسریع پروسه ارزیابی و وضاحت بیشتر پیشنهادات و معلومات مربوط به پروپوزل یا طرح پروژه هایکه برای شامل ساختن در اجندای مجلس شورای عالی اقتصادی به دارالانشا‌‌ء شورا سپرده میشود؛ سکرتریت یک تعداد فورمه ها را ترتیب نموده که با پروپوزل مکمل و پریزینتشن آن به دارالانشاء سپرده شود. اسناد مورد نیاز قرار ذیل اند:
 1. چک لست اسناد مورد نیاز برای پروپوزل (اختیاری)
 2. فورمه خلاصه طرح پروژه و یا پالیسی پیشنهاد شده (الزامی)
 3. پروپوزل مکمل (الزامی)
 4. پرزینتیشن پروپوزل (الزامی)
 5. چک لست اسناد مورد نیاز و فورمه های خلاصه طرح پروژه و پالیسی را از ویب سایت دارالانشاء بدست آورده میتوانید. همچنان طبق درخواست این اسناد را ذریعه ایمیل نیز دریافت کرده میتوانید

 

برنامه های اقتصادی و انکشافی کشور در چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان گنجانیده شده و به صورت عموم در برگیرنده برنامه های ذیل میباشد:

 1. ایجاد اشتغال پایدار
 2. رشد و انکشاف اقتصادی
 3. بهبود رفاه عامه
 4. ایجاد و توسعه زیر بناء
 5. توسعه و بهبود کیفیت خدمات تعلیمی و صحی
 6. انکشاف قوای بشری
 7. تحقق تساوی جنسیتی
 8. تطبیق مساویانه بر اساس جغرافیه و در برگیرنده تعادل اجتماعی

 

موضوعاتی که به شورای عالی اقتصادی فرستاده می شود باید به صورت اساسی و پخته ترتیب شده و حاوی موضوعات ذیل باشد:
 1. مطابقت به برنامه ها و اولویت های اقتصادی و انکشافی دولت
 2. تحلیل تخنیکی، مالی، بودجوی، و اقتصادی طرح

 

وظایف عمده دارالانشاء (سکرتریت) شورای عالی اقتصادی قرار ذیل میباشد:
 1. ترتیب اجندای شورای عالی اقتصادی
 2. پیشکش طرح های جدید و ریفورم های اقتصادی، انکشافی و تنظیم فعالیت های سرمایه گذاران
 3. بررسی طرح ها، پیشنهادات و سایر موضوعات که به شورای عالی اقتصادی رجعت داده میشود
 4. ارايه خدمات مشوره دهی و تخنیکی به ادارات دولتی و سکتور خصوصی به ارتباط موضوعات مورد بحث در شورای عالی اقتصادی
 5. تعقیب و گزارش دهی مصوبات شورای عالی اقتصادی
 6. انجام سایر وظایف طبق هدایت رئیس شورای عالی اقتصادی
دارالانشاء یا سکرتریت شورای عالی اقتصادی مسوولیت هماهنگی و آمادگی لازم برای تدویر جلسات شورای عالی اقتصادی و نیز پیگیری از تطبیق تصامیم شورا و تنظیم امور تخنیکی را به عهده دارد. سکرتریت شورا تحت تشکیل ریاست عمومی پالیسی مالی و اقتصادی بزرگ وزارت مالیه میباشد، و در تعمیر اداری وزرات مالیه در شهر کابل موقعیت دارد.

 

شواری عالی اقتصادی دارای شش وظایف عمده ذیل میباشد:
 1. تعیین خصوط اساسی و پالیسی های اقتصادی و مالی و اولوریت های انکشافی کوتاه مدت، میان مدت، و دراز مدت جهت همآهنگی در ساختار بودجه
 2. ارزیابی و اتخاذ تصمیم در مورد طرح اصلاحات اقتصادی در سطح کشور
 3. همآهنگی پالیسی ها و برنامه ها در سکتور انکشافی و اقتصادی
 4. ارزیابی، ارایه مشوره های سودمند و تصمیم گیری راجع به طرح های پیشنهادی به منظور سرمایه گذاری و نیز رسیدگی به مشکلات سکتور خصوصی جهت ایجاد فضای مناسب برای تشویق و رشد سرمایه گذاری
 5. ارایه هدایات لازم در مورد پیگیری و همآهنگی برنامه های ملی دارای اولویت، برنامه های همکاری های اقتصادی منطقوی و نشست های اقتصادی ملی و بین المللی
 6. توظیف کمیته های کاری متشکل از ادارات مربوطه به منظور پیگیری تصامیم، در صورت ضرورت
جلسات شورای عالی اقتصادی به طور ماهوار تدویر گردیده و حسب ضرورت جلسات فوق العاده طبق هدایت رئیس جمهور دایر میگردد. بر اساس اجندا روی موضوعات مطروحه بحث و تبادل نظر صورت گرفته و در رابطه تصامیم اتخاذ میگردد. به ادارات ذیربط هدایت داده میشود تا تصامیم اتخاذ شده را عملی نموده و طبق آن به دارالانشاء شورای عالی اقتصادی  گزارش ارائه نمایند.
شورای عالی اقتصادی بخشی از ساختار هماهنگ کننده ستراتیژی انکشافی دولت افغانستان است، که به منظور همآهنگی و تصمیم گیری در طرح و تطبیق پالیسی ها و برنامه های اصلاحات اقتصادی و انکشافی و تنظیم فعالیت های سرمایه گذاران داخلی و خارجی، که در جلسۀ مؤرخ ۱۱سنبله ۱۳۹۴ کابینه مورد تصویب قرار گرفت و متعاقباْ بر اساس فرمان شماره (۲۰) مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۵ رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردید.

پیام های تان را با ما شریک بسازید، ما به پیام های شما رسیده گی میکنیم.