تماس باما

 دارالانشاء شورای عالی اقتصادی
ادرس: وزارت مالیه
پښتونستان واټ
کابل، افغانستان
ایمیل:hec@mof.gov.af
شماره تماس: +۹۳ ۲۰۲۹۲۴۲۷۵

پیام های تان را با ما شریک بسازید، ما به پیام های شما رسیده گی میکنیم.