جلسۀ سوم شورای عالی اقتصادی در قصر چهارچنار دایر گردید.


جلسۀ سوم شورای عالی اقتصادی امروز پنجشنبه، مؤرخ ۲۶ ثور سال ۱۳۹۸، تحت ریاست سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد رئیس جمهور در امور زیربنا، مواصلات و منابع بشری در قصر چار چنار ریاست جمهوری تدویر گردید.
در این جلسه، گزارش ادارۀ تدارکات ملی و وزارت معادن و پترولیم در خصوص پروسۀ داوطلبی معدن تالک ننگرهار(بلاک شیرزاد، سند مفهومی مباحثه ملی پیرامون بسیج عواید داخلی (بسیج عواید داخلی)، گزارش مبنی بر تعیین قیمت فریکونسی برای مجتمع شرکتهای الکوزی و طرح سرمایه گذاری شرکت تولید وسایل برقی برشنا بهار بحث همه‌جانبه صورت گرفته و پیرامون آن‌ها تصامیم لازم اتخاذ گردید.