د اقتصاد عالي شورا دارالانشاء

د اقتصاد عالي شورا د سکرتریت چارې د یادې شورا د دارالانشاء په غاړه دي چې د مالیې وزارت تر چتر لاندې فعالیت کوي. په دارالانشاء کې د بېلابيلو برخو کارپوهان د دارالانشاء د انسجام د چارو په ریاست کې پر دندو بوخت دي چې د شوراء د غونډو لپاره تیاری نیسي، اجنډا چمتو کوي او د مصوبو د تطبیق لپاره د بیلابیلو دولتي ادارو او خصوصي سکتور سره همغږي رامنځ ته کوي او په دوامداره توګه د اقتصاد عالي شوراء د مصوبو له پلي کېدو څخه نظارت کوي.
 
د اقتصاد عالي شوراء دارالانشاء په ټوله کې دا څلور مهمې دندې تر سره کوي:
 
لومړی:
د غونډو لپاره د چمتو والي او د غونډو د اجنډا د ترتیب مسئولیت: مانا د غونډې په اجنډا کې د شته موضوعاتو د راټوله ولو لپاره د شوراء له غړو سره همغږي، د وخت څرنګوالی، وخت او ځای د غړو سره شریکول او د غونډې د تر سراوي لپاره اړین تدابیر نيول دي.
 
دویم:
په اجنډا کې د درج شویو موضوعاتو تحلیل: په اجنډا کې د درج شویو موضوعاتو تر راټوله ولو وروسته تحلیل او ارزول کیږي، په موضوعاتو کې نیمګړتیاوې اصلاح کیږي یا هم د بیاسمون لپاره اړوندو ادارو ته استول کیږي. سکرتریت باید موضوعات د نافذه قوانینو سره په تطابق کې وړاندې کړي څو مصوبه له قانون سره په ټکر کې نه وي. سربېره پر دې د دویم او دریم ځل لپاره په اجنډا کې د یوې موضوع په درج کولو سره، سکرتریت دنده لري چې د همدې موضوع په اړه د تیرو غونډو تصویب شوي مواد راټول او د غونډې د ګډونوالو په واک کې ورکړي.
 
دریم:
د مصوبې ترتیب: د شوراء د سکرتریت مسئولین په غونډو کې ګډون کوي، مینوټ له ځانه سره لیکي او وروسته مصوبه ترې جوړوي.
 
څلورم:
د مصوبو له پلي کېدو څخه څارنه کول: اړوندو ادارو ته د مصوبې تر ابلاغ وروسته، سکرتریت تل د مصوبو له تطبیق څخه څارنه کوي او د رپوټونو تر راټوله ولو وروسته، هغه تحلیل، تصحیح او توحیده وي او توحیدي رپوټونه د شوراء غونډو ته وړاندې کوي.
 
له دولتي او خصوصي ادارو سره د ښې همغږۍ په موخه، دارالانشاء فوکل پاینټ( استازي) ګمارلي چې په دوامداره توګه له اړونده ادارو سره په اړیکه کې وي. همدا راز دولتي ادارې( په ځانګړې توګه وزارتونه او سکتورې ادارې) او خصوصي سکتور هم د اقتصاد عالي شوراء د دارالانشاء سره د ښې همغږۍ په موخه خپل یو کارکوونکی د فوکل پاینټ( استازي) په توګه د اقتصاد عالي شورا دارالانشاء ته ور پېژني چې دې بهیر د غونډو په ښه چمتوکولو او په اغیزمنه توګه د مصوبو د تعقیب په برخه کې ګټورې پایلې لرلې دي.