دودیزې پوښتنې

دا یوه امتحانی پوښتنه دهدا یوه امتحانی پوښتنه دهدا یوه امتحانی پوښتنه دهدا یوه امتحانی پوښتنه دهدا یوه امتحانی پوښتنه ده

مونږ سره اړیکه ونیسئ، او پوښتنه وکړئ مونږ ستاسو پوښتنی ته ځواب وایو.