مونږ سره اړیکه

د اقتصاد عالي شورا
ادرس: پښتونشتان واټ وزارت مالیه کابل افغانستان
بریښنا لیک: hec@mof.gov.af
د ټیلیفون شمیره: ۹۳+ ۲۰۲۹۲۴۲۷۵
 

مونږ سره اړیکه ونیسئ، او پوښتنه وکړئ مونږ ستاسو پوښتنی ته ځواب وایو.