په افغانستان کې د زعفرانو صنعت مخ په وده روان دی

safron final.png

د افغانستان په لویدیځ کې د هرات په ښار کې د ښځو یوه ډله هڅه کوي چې له ارغواني ګلونو څخه نارنجي سره ګلابونه جلا کړي.د افغانستان په لویدیځ کې د هرات په ښار کې د ښځو یوه ډله هڅه کوي چې له ارغواني ګلونو څخه نارنجي سره ګلابونه جلا کړي.