دوازهمین جلسۀ شورای عالی اقتصادی

جلسه دوازدهم.jpg


دوازدهمین جلسۀ سال ۱۳۹۸ شورای عالی اقتصادی، روزدوشنبه مؤرخ ۲۲ میزان تحت ریاست داکتر محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد رئیس جمهور در سالون خیبر وزارت مالیه دایر گردید.

طبق اجندا در این جلسه گزارش ارزیابی پروپوزل های بلاک اچین- تالک ننگرهار، گزارش ارزیابی پروپوزل های معدنکاری(مقیاس کوچک)، گزارش پیرامون ایجاد اتاق پیشه وران و دکانداران، بودجۀ ادارۀ تنظیم خدمات مخابراتی برای سال ۱۳۹۹ و تخصیص طیف فریکونسی خدمات نسل چهارم/ خدمات عریض موبایل( برودباند) بحث و نظریات همه جانبه در مورد صورت گرفت و تصامیم لازمه اتخاذ گردید.