ترکیب شورای عالی اقتصادی

شورای عالی اقتصادی متشکل از بیست و یک عضو بوده که در رأس آن رئیس جمهوری و اعضای آن شامل رئیس اجرائیه، معاون دوم ریاست جمهوری، معاون اول ریاست اجرائیه، وزرای سکتوری، روسای ادارات مستقل، مشاورین ریاست جمهوری، و سه تن به نمایندگی از سکتور خصوصی می باشند